Топ-100

Онлайн трансляция | 12 сентября

Название трансляции

Conferences

20.07.2018

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ΄

Патриарх Феофил III

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

«Η ΣΠΗΛΑΙΩΔΗΣ ΛΑΥΡΑ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ-ΑΘΩΣ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ:

Η ΕΝΟΤΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ».

ΛΑΥΡΑ ΚΙΕΒΟΥ 20-23 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018.

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνούφριε,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀδελφοί,

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί, Ὁσιώτατοι Πατέρες καί εὐλαβέστατοι κληρικοί, Κυρίαι καί Κύριοι,

Μετά πολλῆς τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐνδιαφέροντος χαιρετίζομεν πάντας ὑμᾶς, τούς διοργανωτάς καί μετέχοντας εἰς τήν Διεθνῆ Συνδιάσκεψιν, μέ θέμα: «Ἡ Σπηλαιώδης Λαύρα τοῦ Κιέβου – Ἂθως – Ἱερουσαλήμ: ἡ ἑνότης διά μέσου τῶν αἰώνων» καί ἀπευθύνομεν ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ τήν διάπυρον Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχήν, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, «χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πατρός» (Β΄Θεσ. 1:2).

Εἰς τήν ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν καί τήν μετέπειτα ἱστορικήν διαδρομήν Αὐτῆς ἀνά τούς αἰῶνας, οἱ Ἃγιοι Τόποι, εἰς τούς ὁποίους διεδραματίσθη, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ τό σωτηριῶδες ἒργον τοῦ Θεοῦ διά τόν ἂνθρωπον, ἀπετέλουν πηγήν ἁγιασμοῦ καί εὐλογίας διά τό πλήρωμα τῆς καθ’ ὃλου Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον προσέβλεπεν εἰς τήν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν, ὡς πρός τόν θεματοφύλακα τῆς χριστιανικῆς Διδασκαλίας καί ὡς τήν Ἁγιωτάτην Μητέρα «ἁπασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν», κατά τήν ἀκραιφνῆ καί βεβαίαν πίστιν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐκφρασθεῖσαν κατά τήν Β΄αν ἐν Κωνσταντινουπόλει Οἰκουμενικήν Σύνοδον. Εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὁ Κύριος ἑκουσίως ἐσταυρώθη καί ἑκών ἐτάφη καί ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου τριήμερος «δωρούμενος τῶ κόσμῳ ἀτελεύτητον ζωήν καί τό μέγα ἒλεος». Ἐκ τῆς Ἱερουσαλήμ, ὁ Κύριος, ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς, παραγγείλας εἰς τούς ἁγίους Αὐτοῦ Μαθητάς καί Ἀποστόλους «ἀπό Ἱεροσολύμων μή χωρίζεσθαι, ἀλλά περιμένειν τήν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός ἣν ἠκούσατέ μου» (Πράξ. 1:4) καί ἐντεῦθεν ἐξαπέστειλεν αὐτούς ἐπί τό κήρυγμα λέγων, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἒθνη» (Ματθ. 28:19). Εἰς τοῦτο τό Κυριακόν πρόσταγμα ὑπακούσας ὁ ἃγιος ἒνδοξος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος, ἒφθασεν εἰς τήν παραλίαν τῆς Προποντίδος καί ἐκήρυξεν τό Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας εἰς τούς κατοικοῦντας τά ὄρη τῆς Σκυθίας καί ἐκεῖθεν διά τοῦ Δνειπέρου ποταμοῦ ἐδίδαξε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ εἰς τούς Ρώς τοῦ Κιέβου, εἰς τήν τοποθεσίαν,  εἰς τήν ὁποίαν ἒμελλεν νά δημιουργηθῇ ἀργότερον ἡ πόλις τοῦ Κιέβου καί τήν ὁποίαν ηὐλόγησε προφητικῶς, ὣστε ἀνεπτύχθη εἰς πνευματικόν κέντρον.

Ὑπό τοιούτων αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης καί εὐλαβείας ἐμφορούμενοι καί οἱ χριστιανοί Ρώς τοῦ Κιέβου, ἐγκολπωθέντες τήν ἀληθῆ πίστιν ἐκ τῶν Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί διδαχθέντες ὃτι «τήν Σιών ἐξελέξατο ὁ Κύριος εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ» (Ψαλμ. 131,13), ᾐσθάνοντο τήν ἀνάγκην νά ἐπισκεφθοῦν ἐπί προσκυνήσει τά πανάγια προσκυνήματα καί ἢρχισαν κατά τόν 11ον καί 12ον αἰῶνα νά συρρέουν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ πρῶτος ἡγούμενος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων, Ὃσιος Βαρλαάμ (+1065), ὁ Ἡγούμενος τοῦ Τσερνίγκοβ Δανιήλ (+1106-1107), ἡ πριγκίπισσα ὁσία Εὐφροσύνη (+1173) καί πολλοί ἂλλοι ἃγιοι, ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι προσκυνηταί.  Οἱ πρίγκηπες τοῦ Κιέβου, ἐπεδείκνυον ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν διά τήν Ἱερουσαλήμ καί συνεισέφερον εἰς τάς ἀνάγκας τῆς θεοϊδρύτου Ἐκκλησίας Σιών τῆς Παμμήτορος.

Οἱ πατριάρχαι τῶν Ἱεροσολύμων ἐξάλλου, ἐστήριζον πνευματικῶς τούς ὀρθοδόξους πληθυσμούς τῆς σημερινῆς Οὐκρανίας, ὡς ἱστορικῶς καταγράφεται ἐκ τοῦ γεγονότος, ὃτι μετά τήν ὑπογραφήν τῆς Οὐνίας εἰς τήν πόλιν Μπέρστ (1596) καί τήν ἐπικράτησιν τῆς Οὐνίας, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεοφάνης ὁ Γ΄ (1620), ἀπεκατέστησεν τήν Ὀρθόδοξον Ἱεραρχίαν εἰς τήν Οὐκρανίαν καί ηὐλόγησεν τούς Κοζάκους, ὡς προασπιστάς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἰς τό Κίεβον. Ἀργότερον, ὃταν ὁ Μπογδάν Χμελνίτσκυ τό 1648 ἠλευθέρωσεν τό Κίεβον, τότε οὗτος ἐγένετο ἐπισήμως δεκτός εἰς τό Κίεβον ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Παϊσίου, ἀφιχθέντος ἐπί τούτῳ εἰς τό Κίεβον καί προκειμένου, ἳνα εὐλογήσῃ τό στράτευμα εἰς τήν Ζαπαρόζια. Διά τάς εὐεργεσίας τάς ὁποίας ἢνεγκον οἱ  Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων πρός τόν Ὀρθόδοξον λαόν τῆς Οὐκρανίας, δικαίως ἐχαρακτηρίσθησαν ὑπό τῶν ἱστορικῶν, ὡς πνευματικοί χειραγωγοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τάς Παραδουναβίους χώρας, ἰδιαιτέρως κατά τόν 17ον αἰῶνα. Ἒκτοτε, αἱ σχέσεις τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Ἱερουσαλήμ οὐδέποτε διεκόπησαν, ἀντιθέτως συνεδέθησαν ἐντονώτερον ἐκκλησιαστικῶς καί πολιτικῶς, ἐφ’ ὃσον τόσον ἡ Ἡγεσία τῶν Κοζάκων, ὃσον καί οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Οὐκρανίας, ἀπέστελλον πολυτίμους προσφοράς πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἓνεκεν τῶν σχέσεων τούτων ἐσυνεχίσθησαν αἱ προσκυνηματικαί θεωρίαι πρός τήν Ἁγίαν Γῆν, αἱ ὁποῖαι ἀνεπτύχθησαν περισσότερον τόν 19ον αἰῶνα, μάλιστα κληρικοί ἐκ Κιέβου ἀνέπτυξαν ἰδιαιτέραν δραστηριότητα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡς ὁ γνωστός Ἀρχιμανδρίτης καί μετέπειτα Ἐπίσκοπος Πορφύριος Οὐσπένσκυ, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Καπούστιν καί ἂλλοι.

Ἰδιαιτέρους ὃμως δεσμούς μετά τῆς ἁγίας Ἱερουσαλήμ καί τῶν ἀσκητῶν τῆς Παλαιστίνης εἶχον καί οἱ ἡγούμενοι καί ἀδελφοί τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, εὐλαβῆ παράδοσιν, τήν ὁποίαν συνεχίζουν καί μέχρι σήμερον.

Ἑπομένως, ἡ μελέτη τοιούτων πνευματικῶν καί ἱστορικῶν σχέσεων σχέσεων, συμβάλλει σημαντικῶς εἰς τήν ἀναγέννησιν τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Ἐκφράζομεν, ὃθεν, τήν πεποίθησιν ὃτι, ἡ ἀρχομένη σήμερον Διεθνής Συνδιάσκεψις, θά βοηθήσῃ εἰς τήν βαθυτέραν ἐπίγνωσιν τῆς εὐεργετικῆς ἐπιδράσεως τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἑδραιώσεως αὐτῆς.

Ἐπί τούτοις, συγχαίροντες ἐπί ταῖς ἑορταστικαῖς ἐκδηλώσεσιν καί τῇ διοργανώσει τῆς Συνδιασκέψεως ταύτης, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς καί τάς διεργασίας ὑμῶν δαψιλῆ τήν χάριν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρός ἐνίσχυσιν ὑμῶν, ἀλλά καί φωτισμόν πάντων ἡμῶν εἰς τήν διατήρησιν καί αὒξησιν τῆς ἐν ἡμῖν πολυτίμου ἑνότητος ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Ἀμήν.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.


Редакция сайта www.lavra.ua

To signed up and receive Lavra’s emails and important news once a week.
You will be able to unsubscribe from emails at any time.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: